Strefa partnera Użytkownik: Nie zalogowany
Wartość koszyka: 0 ilość pozycji: 0
Ogólne warunki umów sprzedaży „AES” S.A. Grupa SBS


1. Ogólne warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży zawieranych pomiędzy :
- „AES” S.A. Grupa SBS 38-200 Jasło, ul. Kopernika 18 NIP 6852107861 KRS 0000157542 REGON 371147856
a przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego (kupujący, Kontrahent) Dz.U. Z 2014 poz. 121
z 23.01.2014.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. Ogólne warunki umów sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży na rzecz konsumentów będących osobami fizycznymi w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a których prawa zostały uregulowane w ustawie z dnia 30.0.5.2014 o prawach konsumenta.
3. Zasady sprzedaży i dostawy regulują przepisy prawa polskiego, które są podstawą ogólnych warunków sprzedaży.
4. Sprzedaży dokonuje się na rzecz:
- kupujących z którymi zawarto umowy handlowe,
- kupujących którzy nie zawarli umów o współpracy.
5. Wszelkie ustalenia zawarte w umowach handlowych są modyfikowane pisemnymi aneksami.
6. Zmiana warunków sprzedaży z klientami nie posiadającymi umów są modyfikowane i przyjęte do realizacji po uprzednim ustnym ustaleniu z przedstawicielami handlowymi lub dyrektorem handlowym.

II. REJESTRACJA
7. Przed pierwszym nabyciem kupujący dostarcza sprzedawcy kserokopie dokumentów NIP i REGON oraz wypis z właściwego rejestru.
8. Przed pierwszą sprzedażą ustalany jest sposób zapłaty i udzielane rabaty.
9. Sprzedawca nadaje Kupującemu numer kodu i wpisuje go na listy kontrahentów. Numer jest wpisywany na każdym dokumencie sprzedaży wydawanym kontrahentowi.
10. Po nadaniu numeru kodu kupujący może wnosić, po spełnieniu odpowiednich warunków, o udostępnienie oferty handlowej przez internet. W takim przypadku jego Kod jest przypisany do bazy danych internetowych.
11. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach w adresie, miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkich rejestrach. Brak takiego powiadomienia spowoduje, iż doręczenia dokonane na adres wykazany w liście kontrahentów będą uważane za skuteczne.

III. ZAMÓWIENIA
12. Zamówienia generowane przez internet zawierają Kod klienta. Przy zamówieniach składanych telefonicznie wymagane jest podanie numeru klienta, numeru NIP lub identyfikatora literowego.
13. Oferta internetowa określa: grupę towarów wg producenta, rodzaj towaru, jego parametry, cenę PLN netto bez Vat, kwotę Vat, cenę brutto z Vat, wysokość rabatu dla danego klienta.
14. Zamówienie składane przez Kupującego winno zawierać rodzaj towaru z określeniem producenta, jego ilość, parametry, dane kupującego niezbędne do wystawienia faktury, dane teleadresowe osoby składającej zamówienie, dane osoby upoważnionej do składania zamówień oraz sposób i miejsce odbioru towaru.
15. Sprzedawca dostarcza na własny koszt towar Kupującemu (po spełnieniu minimum logistycznego) chyba że Kupujący określi iż sam, własnym środkiem transportu i na własny koszt odbierze towar.
16. Sprzedawca może dokonywać dostaw towaru w partiach.
17. W przypadku złożenia zamówienia na towar nietypowy sprowadzany na życzenie Kupującego, Sprzedawca określi ewentualną datę jego dostawy.
18. Zasady zawarte w „Ogólnych warunkach sprzedaży” uważa się za przyjęte z datą złożenia zamówienia.
19. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji., względnie złożenie zamówienia na towar nietypowy przez Sprzedającego.

IV. PŁATNOŚCI
20. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar dostarczony przez Sprzedającego, względnie zaliczki na towar ze specjalnego zamówienia. Termin zapłaty określony jest na wystawionej fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków płatniczych na rachunek Sprzedającego.
21. W razie przekroczenia terminu płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
22. Sprzedający ma prawo do potrącenia swoich należności z zobowiązań wobec Kupującego.
23. Kupujący ma prawo do potrącenia kwot z korekt uznaniowych z wartości zobowiązań.
24. Kupujący nie ma prawa do wstrzymania płatności za zamówiony towar w przypadku reklamacji.

V. CENY
25. Ceny towarów podanych w ofercie są obowiązujące. Sprzedawca może informować o dacie ich zmiany i ich wysokości z wyprzedzeniem. Z nową data przestają obowiązywać ceny z wcześniejszego cennika.

VI. WYDANIE TOWARU
26. Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą pobrania towaru przez samego Kupującego względnie z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi, zawodowo świadczącego tego typu usługi.
27. W ciągu trzech dni od dostawy, Kupujący ma obowiązek zgłosić wszelkie braki lub nieścisłości w przesyłce oraz wady towarów.
28. Odbierając towar od przewoźnika lub spedytora, Kupujący ma obowiązek sprawdzić nienaruszalność przesyłki, a na wszelkie jej uszkodzenia ma obowiązek sporządzić protokół, który musi być pisany przez przewoźnika lub spedytora.
29. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki z wyjątkiem towarów sprowadzonych na specjalne zamówienie.
30. Datę dostawy każdorazowo uzgadnia się z Kupującym, który może określić datę w której życzy sobie odebrać towar.

VII. REKLAMACJE
31. W przypadku rozbieżności w dostawie, kupujący dostarcza Sprzedającemu protokół różnic w terminie 3 dni roboczych. Na jego podstawie Sprzedający rozpatruje reklamacje.
32. W przypadku zwrotu towaru, przesyłka zostanie pobrana na koszt Sprzedającego z siedziby Kupującego, chyba że wcześniej zostanie dostarczona do siedziby Sprzedającego.
33. W przypadku braków ilościowych, uzupełnienie ilości wydanego towaru nastąpi z najbliższą dostawą lub zostanie wystawiona korekta.
34. W przypadku wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub zostanie wystawiona korekta.
35. Reklamacje będą rozpatrywane w przypadku dotrzymania 3-dniowego terminu przeglądu przesyłki od dnia dostawy.
36. W przypadku towarów na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, kupujący może reklamować towar na zasadach wymienionych w kartach gwarancyjnych.
37. Towar objęty gwarancją, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania, nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego, napraw, zmian konstrukcyjnych, montażu niezgodnego z instrukcją obsługi nie podlega gwarancji.
38. Towar sprowadzony na specjalne zamówienie, nietypowy nie podlega zwrotowi, podlega tylko gwarancji.
39. O sposobie rozpatrzenia gwarancji decyduje producent względnie dystrybutor.
40. Sądem właściwym dla roszczeń Sprzedającego o zapłatę będzie sąd siedziby Sprzedawcy.

Prawa autorskie © 2019 Tx System Sp. z o.o., office@txsystem.com.pl